Misja szkoły

      Misją naszej szkoły jest wypracowanie przyjaznych relacji między całą społecznością. Do naszej szkoły przyjmujemy dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu z nich stworzyć warunki wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

Wizja szkoły to w przyszłości szkoła:

BEZPIECZNA

PROMUJĄCA ZDROWY STYL ŻYCIA

UCZĄCA WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY INNYCH

ROZBUDZAJĄCA ASPIRACJE UCZNIÓW

      Należymy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ramach tej działalności realizujemy liczne programy, przedsięwzięcia i projekty mające na celu wykreowanie wśród uczniów postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole z siedzibą w Warszawie, przyjęło nas do grona Przodujących Szkół w Polsce.Jednym z efektów naszych wspólnych działań jest fakt przyznania zaszczytnego tytułu "SZKOŁA Z KLASĄ". Stosowny certyfikat otrzymaliśmy z dniem 10 października 2003 roku, opatrzony numerem 1732/2003. W wyniku wielu działań prowadzonych przez szkołę, mających na celu pomoc uczniom dyslektycznym, w roku 2002/2003 otrzymaliśmy tytuł "Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją". Nasze długofalowe działania zmierzające do podniesienia jakości pracy szkoły zakończyły się sukcesem. W roku 2005 otrzymaliśmy prestiżowe gwiazdki Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w zakresie standardu III - "Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco-wspierającą" i w zakresie standard V - "Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju". W szkole organizowane są liczne konkursy szkolne i międzyszkolne, dzięki którym uczniowie mogą wykazać się różnorodną wiedzą i umiejętnościami.

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY PO PIERWSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA:

 • jest przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • jest zintegrowany z grupą i komunikatywny;
 • przestrzega norm prawidłowego zachowania, potrafi dokonać wyboru miedzy dobrem a złem;
 • ma ukształtowane poczucie przynależności do zespołu klasowego i swojej szkoły;
 • potrafi rozpoznawać emocje i nimi kierować;
 • jest wrażliwy na potrzeby dzieci niepełnosprawnych;
 • ma poczucie własnej wartości i motywację do nauki w klasach starszych;
 • dobrze zna swoje najbliższe otoczenie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji związanych z Gdańskiem i Bałtykiem;
 • potrafi umiejętnie korzystać z różnych źródeł wiedzy, podejmuje próby selekcjonowania wiadomości i wyciągania z nich wniosków;
 • jest dumny ze swojego pochodzenia, patrona szkoły;
 • ma wyrobione podstawowe nawyki higieniczne i prozdrowotne;
 • zna charakterystyczne cechy i osobliwości najbliższego środowiska naturalnego odróżniające go od innych środowisk; 
 • dba o środowisko naturalne.

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY:

 • posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym etapie kształcenia;
 • posiada akceptowany społecznie system wartości i zachowań, które ułatwiają mu podejmowanie współpracy z innymi;
 • ma poczucie własnej wartości;
 • ma aspiracje by zdobyć wykształcenie wyższe niż jego rodzice;
 • jest odpowiedzialny i dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • potrafi dokonać samooceny i obiektywnie ocenić innych;
 • jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych;
 • jest świadomy swoich korzeni, dumny z pochodzenia i przynależności, godnie reprezentuje szkołę, miasto, kraj;
 • zna dziedzictwo kulturowe swojego miasta (legendy, zabytki, historię);
 • interesuje się zagadnieniami związanymi z przynależnością do Unii Europejskiej;
 • umiejętnie korzysta z różnych środków multimedialnych, umie selekcjonować i prezentować informacje;
 • jest znawcą najbliższego środowiska (krajobrazu naturalnego i przemysłowego);
 • zna zagrożenia występujące w środowisku oraz próbuje na nie reagować;
 • potrafi zaplanować swoje zajęcia, szanuje swój czas i czas innych;
 • posiada nawyki zdrowego stylu życia i dostrzega zależność pomiędzy stanem zdrowia, a swoim postępowaniem, zna różne formy spędzania czasu wolnego.

NAUCZYCIEL NASZEJ SZKOŁY:

 • stosuje nowoczesne metody nauczania;
 • wspomaga ucznia z trudnościami edukacyjnymi;
 • realizuje programy uczące bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią;
 • podejmuje działania na rzecz profilaktyki uzależnień i zapobiegania niedostosowaniu społecznemu;
 • na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje;
 • promuje zdrowy styl życia;wypunktowanie pielęgnuje tradycje szkoły, regionu, kraju;
 • rozwija samorządność uczniowską;
 • kształtuje właściwe postawy w relacjach międzyludzkich;
 • inicjuje działalność kulturotwórczą;
 • rozbudza zainteresowania i aspiracje uczniów;
 • aktywnie współpracuje z rodzicami;
 • korzysta z programów multimedialnych.

RODZIC NASZEJ SZKOŁY:

 • utrzymuje stały kontakt z nauczycielem, wychowawcą;
 • wspiera własne dziecko w systematycznej pracy;
 • pomaga przezwyciężać trudności;
 • motywuje dziecko do rozwijania swoich uzdolnień;
 • wspomaga nauczyciela w działaniach edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych w związku z posiadanymi umiejętnościami, możliwościami zawodowymi itp.;
 • pomaga w organizowaniu wycieczek, Zielonych Szkół oraz imprez szkolnych i klasowych;
 • dba o właściwy stosunek dziecka do szkoły i nauczyciela;
 • reaguje na złe i rażące zachowanie uczniów w szkole i poza nią;
 • poszukuje sponsorów na rzecz klasy i szkoły;
 • bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.

BAZA SZKOŁY:

 • dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna;
 • klasopracownie wyposażone w różnorodne pomoce i materiały dydaktyczne;
 • nowe centrum informatyczne;
 • wyremontowane łazienki szkolne.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego

Adres:
      Sienna 26
      80-605 Gdańsk
      pomorskie
      Polska

E-mail:
      sp61gd@wp.pl

Telefon:
      583073823

Faks:
      583038292

Telefon komórkowy:
      503071779